Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullore Mbi Menaxhimin e Mbeturinave në Komunën e Prizrenit23.05.2014Shkarko
RREGULLORE MBI KOMPENSIMET NË PROCEDURËN E KRYERJËS SË MBIKËQYRJES INSPEKTUESE PËR PËRMBUSHJEN E KUSHTEVE HIGJENIKE-TEKNIKE21.10.2014Shkarko
Rregullore Për Fuqizimin dhe promovimin e vullnetarizmit në Komunë12.07.2013Shkarko
RREGULLORE PËR KËSHILLIN E VEPRIMIT RINOR LOKAL TË PRIZRENIT12.07.2013Shkarko
Rregullorja për Trasnparencë13.06.2012Shkarko
Rregullore për përdorimin e gjuhëve12.07.2013Shkarko
RREGULLORE PËR TARIFAT, NGARKESAT DHE GJOBAT NGA SHËRBIMET DHE VEPRIMTARITË KOMUNALE10.09.2012Shkarko