Rregulloret e Kuvnedit të komunës

Regullorja për transparencë03.07.2009Shkarko
Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës per dhënien e taksës ndërtimore në shfrytëzim të përkohshem për ndërtim02.04.2004Shkarko
Rregullore mbi rregullat dhe procedurat për ndërtimin e objekteve07.12.2001Shkarko
Rregullorja per trajtimin e ndërtimeve pa leje23.07.2009Shkarko
Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme12.03.2009Shkarko
Rregullore për tatim në pronën e paluajtshme05.10.2011Shkarko
Rregullore për shfrytëzimin e përkohshëm të pronës komunale për vendosjen e objekteve të përkoheshme28.07.2010Shkarko
Rregullore për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të komunës së Prishtinës16.06.2010Shkarko
Rregullore për menaxhimin e mbeturinave në territorin e Komunës së Prishtinës28.12.2012Shkarko
Rregullore për llogaritjen dhe pagesën e kopensimit për rregullimin e tokës ndërtimore03.04.2008Shkarko
Vendim për plotësimin e rregullorës për dhënjen e tokës ndërtimore në shfrytëzim të përkohshëm për ndërtimin-vendosjen e objekteve te përkohshme07.06.2005Shkarko