Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË DRAGASHIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201430.09.2014Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË DRAGASHIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201330.09.2013Shkarko
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TE KOMUNES DRAGASH PER VITIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 201230.09.2012Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË KOMUNËS SË DRAGASHIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR ME 31 DHJETOR 201130.09.2011Shkarko
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur30.09.2010Shkarko