Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur30.09.2010Shkarko
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur30.09.2011Shkarko
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS MALISHEVË PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 201230.09.2012Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201330.09.2013Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201430.09.2014Shkarko