Dokumentet buxhetore

PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS PROGRAMEVE PËR JANAR-QERSHOR 201525.03.2016Shkarko
Mallrat dhe sherbimet janar-qershor 201525.03.2016Shkarko
RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR-QERSHOR 201525.03.2016Shkarko
Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 201524.03.2016Shkarko
Raporti nëntëmujor i buxhetit Për nëntëmujorin e përfunduar me 30 shtator 201524.03.2016Shkarko
RAPORTI I SHPENZIMEVE PËR MUAJT KORRIK-SHTATOR-15 KK-MALISHEVË24.03.2016Shkarko
Raporti tre mujor 2014 29.09.2015Shkarko
Raportet janar-qershor 201329.09.2015Shkarko
PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS PROGRAMEVE PER JANAR-MARS 201329.09.2015Shkarko
Tabelat e raportit 6 mujor 201429.09.2015Shkarko
raport tre mujor janar mars 201229.09.2015Shkarko
Raporti gjashte mujor 201429.09.2015Shkarko
Raporti vjetor financiar 201429.09.2015Shkarko
PLANI I BUXHETIT DHE REALIZIMI I TIJ SIPAS PROGRAMEVE PËR JANAR-QERSHOR 2015 29.09.2015Shkarko
Pasqyrat financiare janar qershor 201229.09.2015Shkarko
Pasqyrat financiare 2013 29.09.2015Shkarko
Pasqyrat financiare 2012 Malisheve29.09.2015Shkarko
Raporti nëntëmujor i buxhetit 29.09.2015Shkarko
Pasqyrat janar mars 201529.09.2015Shkarko