Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201431.12.2014Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201331.12.2013Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË RAHOVECIT PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201231.12.2012Shkarko
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Komuna e Rahovecit 31 Dhjetor 201131.12.2011Shkarko
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorëve të Pavarur Komuna e Rahovecit 31 Dhjetor 201031.12.2010Shkarko