Vendimet

Vendimet - Janar 201701.02.2017Shkarko
Vendim Nr.629 - Ndërtimi i ambulancës së mjekësisë familjare në fshatin Radoste04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.630 - Formohet komisioni për pranimin teknik të punëve të kryera në projektin \"Blerja e pajisjeve dhe veglave përcjellëse për NJPZSH\" 04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.631 - Për Formimin e Komisionit për pranimin teknik të projektit \"RREGULLIMI I OBORRIT TË SHTËPISË SË KULTURËS NË FSHATIN XËRXE\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.632 - Formohet komisioni për pranimin teknik të projektit \"Ndërtimi i Shtëpisë se Kulturës në fshatin Drenoc\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.633 - Formohet komisioni për pranimin teknik të insturemntit Gjeodezik04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.634 - Për Formimin e Komisionit për pranimin teknik të projektit \"MEREMETIMI I RRUGËS Në LAGJEN BORAQKA NË RAHOVEC\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.635 - Per Formimin e Komisionit per pranimin teknik te projektit: \"NDERTIMI DHE ASFALTIMI I RRUGES HADIJE SPAHIU NE QYTETIN E RAHOVECIT\", me nr. e Prokurimit 623.16.061.521 dhe nr. te prot. 3125 te dt. 11.10.201604.01.2017Shkarko
Vendim Nr.636 - Për formimin e Komisionit për zgjedhjen e sportistit të vitit 201604.01.2017Shkarko
Vendim Nr.637 - PER FORMIMIN E KOMISIONIT PER VERIFIKIMIN E GJENDJES FAKTIKE MBI KEQPERDORIMN E KAPACITETIT TE UJIT NE KRONIN TE SHESHI \"REPUBLIKA\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.638 - Ofrimi i shërbimeve të fotokopjes dhe printerëve në objektet e Komunës së Rahovecit04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.639 - Blerja dhe vendosja e kamerave në institucionet e Komunës - Ritenderim 04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.628 - Formohet komisioni rivlerësues për Rivlerësimin e ofertave për projektin \"Furnizim me dru dhe thëngjill për neovjat e Koumnës së Rahovecit - Rivlerësim\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.626 - Me të cilin lejohen punët shtesë në projektin \"Rregullimi i oborrit të shtëpisë së Kulturës në fshatin Xërxë\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.625 - Me të cilin lejohen punët shtesë në projektin \"Ndërtimi i teatrit veror në fshatin Hoçë e Madhe\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.624 - Me të cilin lejohen punët shtesë në projektin \"Ndërtimi i tregut të kombinuar ditorë në Rahovec\"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.623 - Miratohet kerkesa me numer 3654 e dates 13.12.2016 e Organizates së Veteraneve të Luftes se Ushtrise Çlirimtare te Kosoves dega Rahovec dhe i lejohen derivate te naftes ne sasi prej 50L (pesedhjete litra) per kryerjen e ak04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.622 - Formohet komisioni për pranimin e pajisjeve medicinale: Furnizimi me pajisje medicinale04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.611 - Formohet komisioni për pranimin teknik të punëve të kryera në projektin "Furnizimi dhe mbjellja e drunjëve dekorativ" 04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.610 - Formohet komisioni për pranimin teknik të punëve të kryera në projektin "Rregullim i qendrës së bizneseve në Rahovec"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.599 - Blerja e pajisjeve dhe veglave përcjellëse për NJPZSH në Rahovec - Ritenderim04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.600 - Mirëmbajtja e Infrastrukturës rrugore gjatë sezoneve04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.605 - Dekorimi i qytetit për festat e fund vitit 04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.607 - I. Me kete vendim formohet Komisioni Perzgjedhes i Sherbimit Civil te komunes se Rahovecit-Komisioni i Rekrutimit, per te zhvilluar proceduren e rekrutimit per vendin e punes: Zyrtar i gjendjes civile 4( nje pozite ) prane Drejtorise per A04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.608 - Formohet komisioni për pranimin teknik të punëve të kryera në projektin "Rregullimi i Arkivit të Komunës së Rahovecit"04.01.2017Shkarko
Vendim Nr.609 - Formohet komisioni për pranimin teknik të punëve të kryera në projektin "Furnizimi dhe montimi i inventarit për resurset Arkeologjike"04.01.2017Shkarko