Avokimi


Avokimi do të jetë komponentë integrale e gjithë projektit, megjithëse aktivitetet avokuese do të intensifikohen gjatë vitit të dytë të projektit. Të gjitha produktet e vitit të parë të monitorimit do të krijojnë bazën për një presion të bazuar mbi institucionet qendrore dhe lokale në adresimin e përgjegjësive në urbanizëm. Plani i avokimit përfshin këto mekanizma

  • Konferenca mujore për media – përmes takimeve të rregullta me mediat lokale (kohë pas kohe edhe qendrore) do të tentohet që urbanizmi të mbahet lart në agjendën mediale, institucionale dhe të publikut,
  • Tryeza dy-mujore të diskutimit – tryezat do të jenë mundësi për të diskutuar mbi të gjeturat dhe analizat e shkurtra të projektit me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve relevantë,
  • Konferenca gjashtë mujore – konferencat do të jenë ngjarjet e mëdha të projektit, ku do të krijohet mundësia e diskutimit dhe adresimit të përgjegjësisë nga të gjitha institucionet e monitoruara (qendrore dhe lokale),
  • Takime të rregullta me vendimmarrësit në nivel lokal dhe qendror – takimet me vendimmarrësit do të zhvillohen mbi bazën e të gjeturave specifike të monitorimit, duke krijuar një mekanizëm të konsultimit permanent me institucionet,
  • Pjesëmarrja në dëgjimet publike lokale dhe qendrore mbi urbanizmin – të gjitha takimet dhe dëgjimet publike të komunës dhe ministrive do të jenë një mundësi reale për prezantimin e të gjeturave të monitorimit dhe ushtrimin e presionit direkt tek vendimmarrësit,
  • Prezenca e rregullt në media lokale dhe qendrore për të prezantuar të gjeturat – përveç shkrimeve dhe editorialeve mujore, konferencave mujore për media dhe ngjarjeve të projektit që do të transmetohen nëpër media, stafi dhe hulumtuesit e projektit do të tentojnë të sigurojnë hapësirë mediale edhe në forma të tjera (programe debati, etj.).
  • Promovimi i produkteve të projektit – të gjitha produktet (dokumentet) e projektit (komunikatat, analizate shkurtra, raportet e hulumtimit, paraqitjet grafike, etj.) do të promovohen edhe përmes mass-mailave,

Web-faqja – të gjitha të gjeturat dhe produktet e monitorimit do të vendosen në hapësirën e veçantë “Urbanism Watch” brenda web-faqes www.online-transparency.org, e cila do të shërbejë si platformë virtuale e avokimit dhe publikimit e përditësimit të përhershëm të