Rregulloret e Kuvnedit të komunës

RREGULLORE MBI KOMPENSIMET NË PROCEDURËN E KRYERJËS SË MBIKËQYRJES INSPEKTUESE PËR PËRMBUSHJEN E KUSHTEVE HIGJENIKE-TEKNIKE21.10.2014Shkarko
Rregullore për përdorimin e gjuhëve në Komunën e Mamushës21.10.2014Shkarko
Rregullore për organizmin e brendshëm të administratës komunale në komunën e mamushës21.10.2014Shkarko
RREGULLORE TRANSPARENCËN KOMUNALE 201021.10.2014Shkarko
Rregullore tatim prone 201521.10.2014Shkarko
Rregullore per orarin e punes21.10.2014Shkarko
Rregullore per automjetet zyrtare21.10.2014Shkarko
Rregullore e punës së Kuvendit të Komunës se Mamushes 201421.10.2014Shkarko
RREGULLORE PËR TAKSA, TARIFA, NGARKESA ADMINISTRATIVE DHE SHËRBIMEVE TË TJERA KOMUNALE21.10.2014Shkarko
RREGULLORE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT21.10.2014Shkarko