Dokumentet buxhetore

Raporti i te dhenave sipas kategorive ekonomike dhe nenprogrameve te perdoruesit06.10.2016Shkarko
FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT - PJESA II: DETAJET DHE PËRMBLEDHJET ORGANIZATIVE06.10.2016Shkarko
FORMULARI I SHPENZIMIT TË DEPARTAMENTIT, DIVIZIONIT OSE SEKTORIT - PJESA I: ADMINISTRIMI I PROGRAMIT KLASIFIKIMI DHE ORGANIZIMI06.10.2016Shkarko
Ministria e Financave - Dep. i Buxhetit Komunal Kufijte Buxhetor, kerkesat buxhetore dhe defirenca - Srpski06.10.2016Shkarko
Ministria e Financave - Dep. i Buxhetit Komunal Kufijte Buxhetor, kerkesat buxhetore dhe defirenca06.10.2016Shkarko
Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal - Srpski06.10.2016Shkarko
Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal06.10.2016Shkarko
Tabela 4.2 Finansiranje Opstinskih Kapitalnih Investicija 2017-201906.10.2016Shkarko
Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2017-2019 - Shqip06.10.2016Shkarko
Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2017 - Srpski06.10.2016Shkarko
Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2017 - English06.10.2016Shkarko
Tabela 4.1 Plani i ndarjeve buxhetore te shpenzimeve totale te komunes per vitin 2017 - Shqip06.10.2016Shkarko
1. Parashikimi i buxhetit per vitin 2017 Mamushe Shqip Shtator06.10.2016Shkarko
Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 201501.07.2016Shkarko
Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 201409.02.2015Shkarko
Buxheti Mamushe 201308.07.2014Shkarko
RAPORTIMI I MENAXHIMIT FINANCIAR TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 201208.07.2014Shkarko
RAPORTIMI I MENAXHIMIT FINANCIAR TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 201308.07.2014Shkarko
Raporti Vjetor Financiar Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 201308.07.2014Shkarko
Vendim Buxheti 2014 final shtator08.07.2014Shkarko
Projektet 2013-201508.07.2014Shkarko
PLANI I NDARJEVE BUXHETORE 201408.07.2014Shkarko
PLANI AFATMESEM I TE HYRAVE TE BUXHETIT KOMUNAL08.07.2014Shkarko
PCF-1 PER Komuna Shtator08.07.2014Shkarko
Komuna PCF 2013-201508.07.2014Shkarko
ANALIZË PRELIMINARE E KËRKESAVE FINANCIARE PËR KUVENDIN KOMUNAL MAMUSHË PËR VITET 2014-201608.07.2014Shkarko
FINANCIMI I INVESTIMEVE KAPITAL 2014-201608.07.2014Shkarko
Qarkorja e Brendshme Buxhetore Komunale 02/201408.07.2014Shkarko
PERIUDHA RAPORTUESE JANAR – DHJETOR 2013 SIPAS FONDEVE BURIMORE FAQE – I – PROJEKTET KAPITALE TË VITIT 2013, THV-2013, THV 2012 DHE DONACIONET E JASHTME08.07.2014Shkarko
Planifikimi I buxhetit/Qarkorja Buxhetore 2013/02 dhe kalendari final08.07.2014Shkarko
Planifikimi i buxhetit/Qarkorja Buxhetore 01/2014 dhe kalendari final08.07.2014Shkarko
PASQYRA E TË HYRAVE QË RRJEDHIN NGA KATEGORITË E CAKTUARA JANAR - NËNTOR 201308.07.2014Shkarko
ANALIZE PRELIMINARE E KËRKESAVE FINANCIARE PËR KUVENDI KOMUNAL MAMUSHË PËR VITET 2012-201408.07.2014Shkarko