Documents

Statuti i komunës 13.06.2012Download
Udhëzues për qytetar - Aplikimi Online10.09.2012Download
Projekteve Kapitale 2012-201410.09.2012Download
Planifikimi i shpenzimeve sipas drejtorive 2012-201410.09.2012Download
Plani i Punes 2012 i Kuvendit te Komunes10.09.2012Download
Plani i konservimit dhe zhvillimit të zonës historike të Prizrenit10.09.2012Download